hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

28.2.2005

 aktuality


Požární ochrana - příručka pro podnikatele

Generální ředitelství HZS ČR vydalo novou publikaci POŽÁRNÍ OCHRANA - příručka pro podnikatele, která v přijatelné podobě shrnuje nejpodstatnější informace o požární ochraně pro právnické a podnikající fyzické osoby.

V těchto dnech byla publikace navezena do Zlína, kde si ji zájemci mohou vyzvednout na odboru prevence nebo u tiskového mluvčího HZS Zlínského kraje.

Čtenáři se z ní mohou dozvědět potřebné informace o tom, jaká hrozí nebezpečí z hlediska vzniku požárů, mimořádných událostí a krizových stavů a jak jim předcházet. Příručka jasně a srozumitelně pojednává např. o stavební prevenci, požární bezpečnosti technických a technologických zařízení, nebo o speciální chemii.

V druhé části příručky zájemci najdou také stručné shrnutí základních právních předpisů souvisejících se zabezpečováním úkolů na úseku požární prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení, které byly vydány v působnosti Ministerstva vnitra (potažmo jiných ministerstev nebo ústředních orgánů státní správy).

Kolektiv autorů publikaci zpracoval již se zřetelem na předpisy Evropské unie. Příručka tak podrobně rozebírá oblast požární bezpečnosti stavebních výrobků z pohledu jejich harmonizace s požadavky, které jsou obsaženy v technických předpisech ES.

Na konci pak publikace přináší užitečný soupis souvisejících právních předpisů, ČSN a literatury.

Publikace je pro zájemce prozatím k vyzvednutí pouze u HZS Zlínského kraje ve Zlíně, na ul. Přílucká. Omezený počet výtisků pravděpodobně neuspokojí požadavky všech zájemců, kterým se budeme snažit zajistit dodatečnou distribuci nebo dotisk. V případě omezených zdrojů nabízíme také možnost konzultací s našimi odborníky.

ve spolupráci s www.mvcr.cz

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail