hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

9.4.2008

 aktuality


Ve Zlínském kraji se bude ověřovat psychosociální pomoc
projekt pomoci lidem v krizových situacích se výrazně posunul
podobu materiálů pro veřejnost navrhli studenti Univerzity T. Bati ve Zlíně

Generální ředitelství HZS ČR zřídilo pracovní skupinu, která zahájila v loňském roce realizaci Projektu pro ověřování standardů psychosociální krizové pomoci. Samotné ověření projektu v praxi bylo svěřeno HZS Zlínského kraje. Důvody pro ověření standardů pomoci získaly podporu pro náš region díky velmi dobře pracující psychologické službě HZS Zlínského kraje, díky několikaleté a úspěšné práci Psychosociálního intervenčního týmu (PIT) Zlínského kraje, ale také díky výborné spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.

V současné době se do projektu zapojili studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, z fakulty Multimediálních komunikací, kteří byli požádáni o spolupráci na tvorbě informačních letáků pro veřejnost. Trojce studentů - Bc. Gabriel Kalapoš, Václav Koláček a Tomáš Klein - vytvořili jednotnou grafickou podobu letáčků, a to včetně praktického obalu. Celkové pojetí a zvládnutí zadání bylo odborníky vyhodnoceno jako mimořádně nadstandardní a vysoce profesionální.

Za připomínku stojí jak barevné provedení letáčků, tak i velmi vydařené pikrogramy jednotlivých problematik a krizových situací, stejně jako obal na přenášení celé sady pomocných materiálů. Jejich dílo bylo dnes oficiálně předáno HZS Zlínského kraje a bylo zároveň představeno novinářům na tiskové konferenci.

Samotné ověřování standardů pomoci a informačních letáků v praxi proběhne na několika akcích. Jednou z nich je regionální konference VÍME O SOBĚ?, která se uskuteční v Luhačovicích dne 21.5.2008 - zde. Další plánovanou akcí je společné krajské cvičení složek IZS a ostatních organizací v poskytování i psychosociální krizové pomoci. Ověřením projektu projdou i odborníci z IZS, veřejnost a studenti.

Získané zkušenosti pracovní skupina využije při vytváření dalších standardů. Při sběru dat a statistickém zpracování budou znovu využiti i posluchači UTB Zlín.


výsledný návrh studentů UTB Zlín


Co to je Psychosociální krizová pomoc, pro koho je určena a kdo ji poskytuje?

Psychosociální pomoc lidem a obcím zasaženým neštěstími je souborem reakcí a služeb, které navozují v době trvání mimořádné události a v době zvládání jejích důsledků v zasažených lidech a obcích dojem „nejsme na to sami“, „i my můžeme pomoci druhým“ a „zvládneme to“.

Tato pomoc vychází z předpokládaných a vyjádřených potřeb a hodnot zasažených lidí a obcí v oblastech sociální, psychické, duchovní i tělesné. Aktivně povzbuzuje zacházení s vlastními silami a zdroji, včetně primárních zdrojů sociální opory.

Poskytována je jako pomoc přímá v rozhovorech se zasaženými, v reakci na jejich potřeby a v souladu s jejich hodnotami. Jedná se např. o pomoc koordinační u propojování a využívání zdrojů rodiny, sousedství a obce. Dále pak při řízení a vyhodnocování pomoci, při vytváření návrhů k pomoci nebo jak podpořit v důsledku události připravenost obyvatelstva.

Cílem této pomoci je začlenění lidí do společenství při co nejvíce zachované soběstačnosti a otevření se budoucnosti (včetně obnovy životu prospěšných iluzí a posílení odvahy k životu a pocitu životního smyslu). Dále individuální, rodinné a obecné uznání události a výsledné posílení účastníka. Důležitý je přechod v postoji od „utrpěli jsme“ k „zvládli jsme a zvládneme zase“.

Psychosociální pomoc poskytují především sami občané. Občanská pomoc je první pomoc na všech úrovních. Jde o zásady první psychické pomoci, které by měl ovládat každý občan stejně jako by měl ovládat poskytování první předlékařské pomoci. Další významnou skupinou pomocníků jsou zacvičení dobrovolníci a terénní krizoví pracovníci. Poslední část tvoří odborníci z řad duchovních, psychologů, sociálních pracovníků, zdravotníků apod.

Co jsou to standardy psychosociální krizové pomoci a jak bude probíhat ověřování?

Pracovní skupina vytváří jednotné postupy a normy (obecně uznávané vzory) v poskytování pomoci, které se ověří v praxi v našem regionu. Celý proces je tedy rozdělen na tři základní etapy. První část tvoří vytváření standardů pomocí, druhou část pak jejich ověřování a třetí část zapracování do praxe.

I. etapa
vytváření standardů
II. etapa
ověřování standardů
III. etapa
zapracování do praxe

postupy

normy

měřítka

informační letáky
 

regionální konference

krajské cvičení

ověřování srozumitelnosti a využitelnosti letáků

ankety, statistiky

seznámení organizací se standardy

uvedení standardů v praxi

vyhodnocení a revize standardů

 s laskavým svolení a využitím materiálů odborného týmu skupiny pro vytváření standardů

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail
 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail