hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

2.12.2008

 aktuality


Hasiči cvičí společně s hendikepovanými občany ve Zlíně
zajímavá série cvičení pro různé druhy postižení

Dne 2.12.2008 ve 13:00 hod. byla zahájena série speciálních cvičení se zdravotně postiženými spoluobčany ve Zlíně.

Profesionální hasiči ze stanice Zlín připravili speciální sérii cvičení pro hendikepované občany, kteří se ocitnou v tíživé situaci nebo mimořádné události. Dnešní první část cvičení byla zaměřena na osoby se sluchovým a zrakovým postižením. Dne 10.12.2008 bude cvičení pokračovat se zaměřením na tělesně postižené.

Na stanici hasičů ve Zlíně zamířilo celkem osm osob s různým druhem sluchového nebo zrakového postižení. Byli zde zástupci několika organizací sdružujících postižené a jejich doprovody. Mezi návštěvníky byli i dva postižení s vodícími psy.

"Smyslem setkání bylo vzájemně se informovat o svých potřebách a reakcích při mimořádných událostech. Hasiči seznámili návštěvníky se záchranářskou technikou a způsoby záchrany např. při požáru, dopravní nehodě, evakuaci, záchraně osob nebo při transportu z ohroženého místa," sdělila psycholožka hasičů Soňa Pančochová.

Hendikepovaní se podělili o své zážitky a předali záchranářům doporučení a rady o svých potřebách. Důležitá je pro ně hlavně správná komunikace a způsoby tzv. doprovázení. Lidé mnohdy v dobré snaze pomoci se dopouští základních a hrubých chyb, které jsou pro postižené spíše přítěží a překážkou.

Odpolední program začal více než hodinovou besedou s prezentací hasičů, kterou doprovázela živá diskuse. Záchranáři i postižení si ujasňovali své postupy. Hasiči přednesli svou metodiku HZS ČR „Zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením na místě zásahu“, která byla přijata do odborného školení. Návštěvníci potvrdili, že přednesené zásady jsou správné a účinné.

Mezi nejdůležitější zásady záchrany postižené osoby patří nejen záchrana samotného lidského života, ale také záchrana některých jeho životně důležitých pomůcek. Může to být například vodící pes, elektronické pomůcky, naslouchadla, přístroje na podporu životních funkcí, dýchání nebo vozík u tělesně postiženého.

Zajímavým zjištěním bylo např. to, že vzájemný vztah nevidomého a jeho psa je tak silný, že nedovolují po násilném odloučení umístění psa do útulku pro zvířata. V praxi může nastat situace, kdy si zraněný člověk nemůže psa vzít do nemocnice nebo ho nemá možnost umístit u příbuzných nebo kolegů. Proto doporučují přechodně umístit vodícího psa do specializovaného centra výcviku těchto nepostradatelných pomocníků.

Program poté pokračoval prohlídkou stanice hasičů a seznámením se záchranářskou technikou. Návštěvníci měli možnost si vše důkladně osahat a vyzkoušet za slovního doprovodu několika zásahových hasičů. Všichni se živě zajímali o podmínky služby profesionálních záchranářů, co mají při zásahu na sobě, kde jsou tyče na sjíždění, jak komunikují přes vysílačky, kolik váží vybavení hasiče u požáru apod.

Dva nevidomí mladíci odvážně souhlasili s praktickou ukázkou a nácvikem záchrany ze čtvrtého patra budovy. Vyzkoušeli si nastoupení do záchranného koše a také spuštění v záchranném sedáku na laně pod specialistou hasičem lezcem.

Celé setkání se odehrálo ve velmi přátelské atmosféře. Nechyběl humor i lidský nadhled hendikepovaných spoluobčanů. To dokládá i reakce jednoho ze zachraňovaných. Když ho hasiči chválili za jeho odvahu při spouštění z okna čtvrtého patra, jen suše poznamenal "já to mám jednoduché, když dolů nevidím, tak závratí netrpím... ". :)

Tento druh specializovaného cvičení se uskutečnil ve Zlíně vůbec poprvé a vyvolal také značný zájem u regionálních médií.

Přílohy: Zásady komunikace hasičů s osobami se zdravotním postižením na místě zásahu - ppthasiči se individuálně věnovali hendikepovaným a zkoušeli si navzájem způsoby komunikace

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail