hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

15.11.2005

 aktuality


Tisková konference k mimořádné události ve spalovně v Chropyni
obec i hasiči chtějí udělat maximum pro zamezení podobných požárů

Dne 15.11.2005 se uskutečnila mimořádná tisková konference HZS Zlínského kraje.

Tiskové konference se za HZS Zlínského kraje účastnili náměstek ředitele pro prevenci a plánování pplk. Ing. Ondrej Kovács, ředitel odboru prevence pplk. Ing. František Vaněk a pozvání přijal i starosta obce Chropyně František Hrabal.

Tisková konference si kladla za cíl seznámit veřejnost s informacemi, které vysvětlí některé spekulativní domněnky nejen k samotnému požáru ze dne 14.11.2005, ale i k požárům v minulosti, otázku příčin jejich vzniku a další okolnosti postupu šetření i kontrol hasičů. Cílem bylo také uklidnit veřejnost a tlumit emotivní nálady některých občanů vůči majitelům spalovny.

Starosta František Hrabal informoval zástupce médií o postupu obce v informování občanů, jejich další informování o mimořádných událostech a o funkčním systému varování. Sám dále informoval o tom, že podal podněty stavebnímu úřadu a české inspekci životního prostředí, aby prozkoumaly, jestli spalovna dodržuje podmínky schválené kolaudačním rozhodnutím a bezpečnostní předpisy v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Jako zástupce obce chce se spalovnou uzavřít dohodu o vzájemném informování v případech požárů a dalších mimořádných událostí.

Zástupci HZS Zlínského kraje sdělili, že v této spalovně se jednalo už o třetí velký prošetřovaný požár za poslední tři roky.

5.1.2003 - požár drtiče pevného odpadu - příčinou vzniku požáru bylo chemické samovznícení hořlavých látek. Byla zjištěna přítomnost manganistanu draselného, který chemickou reakcí zvýšil oxidaci v odpadu a následně vznikl požár, celková způsobená škoda byla vyčíslena na 1,4 mil. Kč

15.7.2005 - požár pevného odpadu v násypce pece - rozšíření požáru na část technologií spalovny, příčinou vzniku požáru byla nepředpokládaná změna provozních parametrů rotační pece - přítomnost vysoce hořlavé látky, následné prošlehnutí plamene přes šnekový podavač až do přípravny pevného odpadu, celková způsobená škoda byla vyčíslena na 1,35 mil. Kč
celá zpráva - zde

14.11.2005 - požár tekutých odpadů - rozšíření na sklad pevného odpadu a zasažení části technologií spalovny, příčina vzniku požáru je v šetření, způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na 2 mil. Kč
celá zpráva - zde

Hasiči si na místo vyžádali výjezdovou skupinu Technického ústavu požární ochrany z Prahy, jejichž odborníci budou zkoumat v chemických laboratořích odebrané vzorky z místa požáru. To by mělo významně přispět k objasnění příčiny vzniku tohoto požáru.

Z dosavadního průběhu šetření a výpovědi zaměstnanců je jisté jen to, že začalo hořet ve chvíli, kdy pracovník spalovny vyléval obsah sudu do nálevky, která vede do zásobní nádrže a dále ke spálení do pece. Otázkou stále zůstává, zda zaměstnanec porušil nějaký pracovní postup, zda obsah sudu odpovídal či neodpovídal jeho značení nebo zda za vznícení mohla například statická elektřina. Dokud to vyšetřovatelé nezjistí, je podle nich předčasné hovořit o případných sankcích pro firmu, které spalovna nebezpečných odpadů patří.

Po červencovém požáru proběhla v srpnu kontrola podniku, která zjistila řadu nedostatků. Firmě bylo uloženo učinit nápravu do dvou měsíců. V požadovaném termínu podala společnost zprávu o stavu plnění uložených opatření. Řada úkolů byla firmou splněna, ale ne všechny s tím, že na odstranění závad nebo učinění navržených opatření potřebují nejméně jeden rok. Úroveň splnění uložených opatření bude zjišťována kontrolní dohlídkou do konce letošního roku. Vzniklý požár si tak provedení kontroly přímo vyžádal.
Interní pokyny HZS ČR neumožňují zveřejňovat konkrétní zjištěné závady a výsledky kontrol státního požárního dozoru, což jsou informace služebního charakteru. Obecně se dá ale říci, že připomínky se týkaly jak základních povinností v oblasti požární prevence, tak i závažnějších záležitostí v oblastech skladování hořlavin a nebezpečného odpadu.

HZS Zlínského kraje se soustředil na výsledky dosavadních šetření a koncipování tří hlavních oblastí problémů. První oblast se týká samotných technologií spalovny a procesu při spalování odpadu. Druhá oblast zahrnuje manipulaci a nakládání s odpady. Třetí oblastí problémů zůstává samotné ukládání a skladování nebezpečného odpadu ve spalovně a v její těsné blízkosti.

Ve všech třech oblastech je nutné učinit vhodná opatření k zabránění podobných požárů. Přestože firma sama provedla řadu technických opatření a zabezpečení provozu spalovny, tak se musí stále postupovat v dalších nezbytných krocích. Řeší se možnosti legislativních opatření a vůbec samotného výkladu pojmů v provozu spalovny. Otevřeně ale musíme přiznat, že sama firma má snahu problémy řešit a nestaví se k nim "zády".

 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail