hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

19.4.2006

 aktuality


Požáry porostů a trav jsou hlášeny v celém kraji
hasiči důrazně varují před nebezpečím požárů

Každoroční nebezpečí jarních požárů je ze strany veřejnosti stále podceňováno a nejsou dodržována základní a zákonná pravidla o požární bezpečnosti. Profesionální i dobrovolní hasiči zaznamenávají v tomto období desítky výjezdů v celém kraji. Vlivem déletrvající zimy se také výrazně posunul tento typický jarní problém do pozdějších měsíců než v minulých letech.

Od začátku dubna vyjížděli profesionální hasičů v kraji celkem ke dvanácti případům požárů porostů, trav, klestu apod.

1.4. - Luhačovice - požár dřevitého odpadu a klestu
2.4. - Nedakonice - rozsáhlý požár trávy na železničním náspu
3.4. - Vážany - rozsáhlý požár trávy
7.4. - Zlín - požár stromu
9.4. - Břestek - požár trávy
9.4. - Uherský Brod - rozsáhlý požár trávy
9.4. - Buchlovice - požár trávy nad přehradou
9.4. - Morkovice - Slížany - požár trávy
9.4. - Babice - požár trávy u železnice
10.4. - Luhačovice - rozšíření požáru při pálení klestu
12.4. - Hovězí - požár 100m3 slámy na skládce odpadu
19.4. - Osvětimany - nedbalost při pálení klestu, rozšíření požáru do lesa na mladý porost

loňské nejvážnější jarní případy
7.4. - Otrokovice a Uherský Ostroh - dva větší požáry - nedbalostí hrozilo rozšíření do okolí
7.4. - Komňa - rozsáhlý požár lesní louky - zničeno 15 hektarů
5.4. - Kroměříž - požár v biocentru "Bagrák" - zničeno přes 200 vzácných stromků
5.4. - Lhota u Vsetína - požár mladého lesa - zničeno téměř 5 hektarů, škoda 300.000 Kč
4.4. - Fryšták - požár porostu a stohu slámy - zničeno 120 balíků, škoda 50.000 Kč
4.4. - Bílavsko - požár lesní louky - zničeno 16 hektarů, škoda téměř 30.000 Kč
3.4. - Kašava - rozsáhlý požár lesní louky - zasažena plocha 100 hektarů
29.3. - Olšina - rozsáhlý požár suché trávy - zničeno 50 hektarů

Důležité rady a informace

K nejčastějším příčinám vzniku těchto požárů patří nedbalost při zacházení s otevřeným ohněm, pálení zbytků staré trávy, listí a klestu při předjarní přípravě zahrádek a porušování zákazu plošného vypalování travních porostů. Přestože u spálené trávy obvykle nelze vyčíslit škodu, oheň se ve větru rychle šíří a může zasáhnout také les, zahradní chatku nebo bytovou zástavbu, a požár pak může ohrozit i lidské zdraví a životy. Kromě rizika zranění a ztrát na majetku má vypalování také ekologické dopady při úhynu živočichů v travnatých plochách.

Plošné vypalování porostů zákon o požární ochraně nedovoluje a porušení zákazu trestá u fyzických osob pokutami až do 25 tisíc korun a u právnických osob postihem až do 500 tisíc korun. Přestože pálení shrabané trávy, listí či klestu zákon výslovně nezakazuje, i na tuto činnost platí určitá pravidla a omezení. Např. pálení většího množství je třeba předem hlásit operačnímu středisku příslušného územního odboru HZS v okresním městě a v některých městech a obcích lze hromady listí na zahrádkách pálit jen v určitých dnech nebo hodinách. I v takových případech je však třeba oheň hlídat a bránit jeho rozšíření do okolí.

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství a v lesích je tedy nutné, se zřetelem na rozsah pálení, předem stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a tato opatření rovněž ohlásit operačnímu středisku HZS, které může stanovit další podmínky, popřípadě může takovou činnost zakázat. Zásady požární bezpečnosti musí podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně dodržovat nejen podnikající subjekty, ale také občané!

Základní a obecně prospěšná pravidla pro pálení klestu a biologického odpadu:

- Při ohlašování každého pálení na operační středisko HZS uvést datum, místo pálení a osobu, která za pálení odpovídá a kontakt na ni (nejčastěji mobilní telefon),
- dbát pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného sboru,
- osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena,
- velikost hromad klestu, případně zbytků po těžbě, po úklidu je nutno volit tak, aby shořely během pracovní směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor,
- při náhlém zhoršení počasí - silném větru - je nutné pálení ihned přerušit a oheň uhasit,
- místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
- místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
- opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně,
- místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat,
- příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
- spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů.

Tato základní pravidla požární ochrany musí být dodržována i při spalování jiných materiálů, které však navíc musí být v souladu s dalšími zákony, např. zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí.

s přispěním HZS JmK

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail
 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail