Přílucká 213, 760 01 Zlín | tel.: +420 950 670 111 | fax.: +420 950 670 333

ARCHIV stránek
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

 
Integrovaný záchranný systém a operační řízení  

plk. Ing. Pavel Hráček


Oddělení integrovaného záchranného systému a služeb

 

Oddělení IZS a služeb odpovídá za řešení problematiky IZS kraje, koordinaci záchranných prací a spolupráci složek IZS, za usměrňování, koordinaci a kontrolu činnosti jednotek PO, za plnění úkolů strojní, chemické a technické služby, za organizaci a výkon služby v jednotkách HZS kraje a odbornou přípravu v této oblasti.

a) předkládá podklady pro zpracování koncepce požární ochrany kraje a roční zprávy o stavu požární ochrany kraje, podílí se na přípravě podkladů pro jednání bezpečnostní rady kraje,

b) zpracovává návrhy pro plošné rozmístění jednotek PO v kraji, zpracovává návrhy na organizaci a početní stavy HZS kraje, zpracovává a vede přehled o organizaci jednotek PO a jejich vybavení,

c) v rozsahu stanoveném generálním ředitelstvím organizuje odbornou přípravu příslušníků a velitelů a strojníků jednotek PO, připravuje prověřovací a taktická cvičení jednotek PO,

d) řídí výkon služby v jednotkách HZS kraje,

e) vede v rámci své působnosti přehled jednotek PO, jejich činností, početních stavů a jejich vybavení a vede přehledy o ostatních složkách IZS na základě dohod o součinnosti, vede a využívá stanovenou dokumentaci požární ochrany a IZS,

f) organizuje a zabezpečuje připravenost a akceschopnost jednotek PO, organizuje a kontroluje výkon služby jednotek PO, sleduje a vyhodnocuje zásahy jednotek PO a navrhuje příslušná opatření,

g) zpracovává podklady pro požární poplachový plán kraje, poplachový plán IZS kraje a pro zpracování havarijního plánu, vnějšího havarijního plánu a krizového plánu kraje,

h) podílí se na realizaci činnosti složek IZS v kraji a usměrňuje spolupráci těchto složek, vyjadřuje se k dokumentům, které se svým obsahem dotýkají složek IZS, vyhodnocuje společnou činnost složek IZS,

i) připravuje podklady pro prověřovací a taktická cvičení IZS,

j) podílí se na organizaci a koordinaci humanitární pomoci,

k) vykonává státní požární dozor v oblasti akceschopnosti jednotek PO v kraji,

l) určuje zřízení jednotky HZS podniku a jednotky SDH podniku, vydává souhlas s jejím zrušením a schvaluje zřizování společných jednotek PO.

m) zabezpečuje akceschopnost požární techniky a dalších strojních věcných prostředků PO vybavených pohonnou částí včetně jejich základního příslušenství,

n) zabezpečuje akceschopnost hydraulických vyprošťovacích zařízení,

o) zabezpečuje spolehlivou funkci opravárenských, diagnostických a dalších zařízení umožňujících nepřetržitou pohotovost požární techniky k výjezdu,

p) sleduje a vyhodnocuje nehodovost vozidel HZS kraje a jednotek PO v kraji,

q) zabezpečuje akceschopnost ochranných prostředků pro hasiče,

r) zabezpečuje akceschopnost hasiv, prostředků pro práci s nebezpečnými látkami, pro dekontaminaci, pro detekci plynů a nebezpečných látek,

s) zabezpečuje akceschopnost záchranných a pneumatických vyprošťovacích prostředků, prostředků pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami, pro činnost na vodě, ve vodě a pod hladinou,

t) zajišťuje odbornou podporu při zásahu jednotek PO v prostředí nebezpečných látek na místě zásahu a pro ochranu obyvatelstva,

u) podílí se na odborné přípravě hasičů.

 

Oddělení komunikačních a informačních systémů

 

Oddělení KIS odpovídá za výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí, zabezpečení provozu jednotného systému varování, za krizovou komunikaci a plní současně i úkoly spojové služby jednotek PO.

a) zabezpečuje činnost v oblasti linkových a rádiových přenosových prostředků, včetně zařízení systému varování a vyrozumění,

b) realizuje výstavbu koncových prvků varování, zabezpečuje jejich revize a údržbu,

c) zajišťuje provoz informačních systémů, výpočetní techniky a aktualizaci jejího programového vybavení v rámci HZS kraje,

d) provozuje informační systémy v oblasti PO, krizového řízení a IZS,

e) zajišťuje dohled provozovaných rádiových sítí IZS, přenosových sítí a prostředků,

f) provádí pravidelné kontroly přenosových prostředků a koncových zařízení a zajišťuje jejich údržbu,

g) spolupracuje a podílí se na zajištění funkce operačních a informačních středisek HZS kraje,

h) vykonává správu GIS u HZS kraje,

i) koordinuje spolupráce s orgány státní správy v oblasti GIS,

j) zabezpečuje příjem a výdej dat, jejich verifikaci, analýzu, modelování a interpretaci výsledků v systému GIS.

 

Oddělení krajské operační a informační středisko

 

Oddělení operačního řízení odpovídá za plnění úkolů v rámci operačního řízení jednotek PO a složek IZS. Stálými orgány pro koordinaci složek IZS jsou operační a informační střediska integrovaného záchranného systému, kterými jsou podle § 5 zákona o IZS operační a informační střediska HZS krajů (v podmínkách Zlínského kraje je to KOPIS se sídlem ve Zlíně). KOPIS je jediným partnerem pro příjem tísňového volání s oprávněním nasadit síly a prostředky na likvidaci mimořádných událostí. Organizační součástí KOPIS je pracoviště telefonního centra tísňového volání 112 (TCTV 112).

a) zabezpečuje a organizuje samotný výkon služby na KOPIS,

b) přijímá a vyhodnocuje zprávy o požárech a jiných mimořádných událostech, vysílá stanovené síly a prostředky jednotek PO a složek IZS, právnických a fyzických osob ve prospěch záchranných a likvidačních prací dle požárního poplachového plánu, poplachového plánu IZS, předurčenosti jednotek PO, typových plánů složek IZS a dohod o spolupráci,

c) zpracovává a zabezpečuje pravidla součinnosti operačních středisek základních složek a ostatních složek IZS,

d) poskytuje informační podporu nasazeným jednotkám PO a složkám IZS, org. krizového řízení a územním správním úřadům,

e) podílí se na shromažďování a vyhodnocení statistických údajů o požárech a událostech řešených v rámci PO a IZS,

f) spolupracuje s bezpečnostní radou kraje a krizovým štábem kraje při řešení mimořádných událostí a krizových situací,

g) shromažďuje, statisticky vyhodnocuje a analyzuje v rámci kraje údaje o požárech, jiných mimořádných událostech, o činnosti jednotek PO a IZS, o závažných haváriích a o vyhlášených krizových stavech a technických zásazích,

h) provádí varování a vyrozumění obyvatelstva.

 

 

 

 

Telefonní seznam

  Úsek IZS a operačního řízení
FunkceJménoTelefon
vrchní rada - náměstek ředitele HZS krajePavel Hráček, Ing.
pavel.hracek
950 670 200
  Oddělení IZS a služeb
FunkceJménoTelefon
rada - vedoucí odděleníPavel Dekret, Ing.
pavel.dekret
950 670 201
vrchní komisař - koordinátor-metodikPetr Materna, Ing.
petr.materna
950 670 210
vrchní komisař - koordinátor-metodikJosef Žajdlík, Ing.
josef.zajdlik
950 670 220
komisař - specialista v obl. IZS a řízení JPORadek Polášek, DiS.
radek.polasek
950 670 212
komisař - specialista v obl. IZS a řízení JPOTomáš Čech, DiS.
tomas.cech
950 670 211
komisař - technik - technická službaJosef Janečka, Bc.
josef.janecka
950 670 270
komisař - technik - strojní službaVlastimil Balcárek, Bc.
vlastimil.balcarek
950 670 260
  Oddělení KOPIS
FunkceJménoTelefon
Odd.krajské operační a informační středisko (KOPIS)krajské operační středisko
opis
950 670 222
rada - vedoucí odděleníneobsazeno
neobsazeno
950 670 230
komisař - analytická činnostLuděk Zavadil, Ing.
ludek.zavadil
950 670 242
  Oddělení KIS
FunkceJménoTelefon
rada - vedoucí odděleníEduard Polomík, Ing.
eduard.polomik
950 670 280
vrchní komisař - technik KIS - komunik. a informač.službaOtakar Lysoněk, Ing.
otakar.lysonek
950 670 284
komisař - technik KIS - komunik. a informač.službaIvo Válka, Ing.
ivo.valka
950 670 282
komisař - technik KIS - komunik. a informač.službaJakub Škarpa, Ing.
jakub.skarpa
950 670 283
komisař geografická informační službaJana Štěpánů, Ing. et Bc.
jana.stepanu
950 670 285
Informace Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje uvěřejněné na těchto stránkách jsou veřejně přístupné dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Při popisu aktuálních událostí vycházíme z pravidel zveřejněných na stránkách tiskového mluvčího.
Copyright © 2008 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Powered by NextService.CZ

RSS navigace