Přílucká 213, 760 01 Zlín | tel.: +420 950 670 111 | fax.: +420 950 670 333

ARCHIV stránek
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

 
Prevence a CNP  

Zdeněk Otrusina, Ing.


Odbor prevence

Odbor prevence odpovídá za zabezpečení výkonu státního požárního dozoru v kraji, podílí se na odborné přípravě hasičů, na preventivně výchovné činnosti a organizuje v rámci své působnosti porady a metodická zaměstnání; plní současně i úkoly oddělení prevence územního odboru v sídle HZS kraje. Odbor se vnitřně dělí na oddělení kontrolní činnosti a zjišťování příčin vzniku požárů a oddělení stavební prevence.


Oddělení kontrolní činnosti a zjišťování příčin vzniku požárů

Oddělení kontrolní činnosti a ZPP plní zejména následující úkoly:

a) vykonává státní požární dozor formou kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně,

b) zpracovává plány kontrolní činnosti,

c) zpracovává podklady k vydání právních předpisů pro příslušné správní orgány kraje v oblastech, které vymezuje zákon,

d) vykonává státní správu na úseku prevence závažných havárií,

e) podílí se na přípravě nařízení kraje na úseku požární ochrany,

f) podílí se na posuzování bezpečnostní dokumentace zpracovávané a předkládané v rámci prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky,

g) schvaluje posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím,

h) provádí zjišťování příčin vzniku požárů a okolností majících vliv na šíření požáru,

i) zpracovává předepsanou dokumentaci v oblasti zjišťování příčin vzniku požárů,

j) spolupracuje s odbornými pracovišti HZS ČR a Policie ČR,

k) zpracovává rozbory požárů.


Oddělení stavební prevence

Oddělení stavební prevence plní zejména následující úkoly:

a) posuzuje územně plánovací dokumentaci, podklady pro vydání územního rozhodnutí, projektovou dokumentaci stavby ke stavebnímu řízení, projektovou dokumentaci k povolení změny stavby před jejím dokončením, dokumentaci k řízení o změně v užívání stavby, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k řízení o zjednání nápravy a k povolení výjimky v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštních právních předpisů,

b) ověřuje, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z po-souzených podkladů a dokumentace dle písm. a) včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek,

c) zabezpečuje plnění úkolů orgánů v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva,

d) vede evidenci staveb CO a staveb dotčených požadavky CO.Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení odpovídá za řešení problematiky ochrany  obyvatelstva včetně varování, evakuace, nouzového přežití a výchovy a odpovídá za zpracování havarijních plánů a krizových plánů kraje a obcí s rozšířenou působností. Vede evidenci, uchovává a sleduje plnění součinnostních dohod. Odbor se vnitřně dělí na pracoviště ochrany a přípravy obyvatelstva a oddělení krizového řízení.


Oddělení krizového řízení

Oddělení krizového řízení plní zejména následující úkoly:

a) zabezpečuje zpracování krizového plánu kraje,

b) ve spolupráci s úsekem IZS a operačního řízení zpracovává havarijní plán kraje a vnější havarijní plány,

c) koordinuje zpracování opatření při přechodu z mírového na válečný stav v působnosti HZS kraje,

d) zpracovává podklady do plánu nezbytných dodávek kraje a plánu nezbytných dodávek Ministerstva vnitra pro krizové situace včetně válečného stavu,

e) spolupracuje na zpracování podkladů pro pracoviště krizového řízení a stanovuje zásady pro operační a technickou připravenost chráněných pracovišť,

f) vyžaduje, shromažďuje a eviduje údaje nezbytné pro zpracování krizového plánu kraje pro přípravu a řešení krizových situací,

g) podílí se na vzdělávání v oblasti krizové a havarijní připravenosti,

h) připravuje a usměrňuje zpracování podkladů pro jednání bezpečnostní rady kraje předkládané HZS kraje,

i) vykonává státní správu na úseku prevence závažných havárií,

j) připravuje a usměrňuje zpracování podkladů k zabezpečení základních funkcí státu a kritické infrastruktury.

 

Pracoviště  ochrany a přípravy obyvatelstva plní zejména následující úkoly:

a) sjednocuje postupy orgánů s krajskou působností a obecních úřadů, právnických a fyzických osob na úseku ochrany obyvatelstva,

b) usměrňuje postupy při zřizování zařízení civilní ochrany v kraji a při odborné přípravě jejich personálu v kraji,

c) usměrňuje obsah a zaměření přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci včetně přípravy žáků základních a středních škol, organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva,

d) stanovuje zásady varování, informování, ukrytí, monitorování, dekontaminace, nouzového přežití, evakuace, individuální ochrany obyvatelstva v kraji a hospodaření s materiálem CO,

e) navrhuje opatření k ochraně obyvatelstva při použití chemických, biologických, radiologických a jaderných zbraní, látek a prostředků,

f) zabezpečuje zpracování úkolů ochrany obyvatelstva do havarijních plánů, krizového plánu kraje a do opatření při přechodu z mírového na válečný stav,

g) vykonává státní správu na úseku prevence závažných havárií.

 

Civilní nouzová připravenost

1.4.2015

Ukončení aktualizací stránek


Aktuální verze stránek na www.hzszlk.eu

K 1.4.2015 byla ukončena verze těchto stránek a nyní slouží pouze jako ARCHIV. Nové stránky najdete na www.hzszlk.eu.

13.12.2012

Intranet krizového řízení HZS kraje


Nový nástroj pro řešení krizových situací
31.3.2011

hasiči pokračují ve školení krizových pracovníků


Proběhla další část odborného vzdělávání starostů obcí

HZS Zlínského kraje dál pokračuje ve školeních krizových pracovníků našeho regionu, přičemž poslední školení bylo určeno pro starosty obcí s rozšířenou působností

Telefonní seznam

  Úsek prevence a CNP
FunkceJménoTelefon
vrchní rada - náměstek ředitele HZS krajeZdeněk Otrusina, Ing.
zdenek.otrusina
950 670 300
  Oddělení st.prevence, kontr.činn. a ZPP
FunkceJménoTelefon
rada - ved. odděleníDana Potěšilová, Ing.
dana.potesilova
950 670 301
vrchní komisař - koordinátor - metodikMartina Neuwirthová, Ing.
martina.neuwirthova
950 670 321
vrchní komisař - vyšetřovatel požárůMarek Juráň, Ing.
marek.juran
950 670 351
komisař - kontrolní činnostMagda Knapíková, Ing.
magda.knapikova
950 670 312
komisař - kontrolní činnostErika Grebeníčková, Ing.
erika.grebenickova
950 670 311
vrchní inspektor - stavební prevenceRoman Žemlička
roman.zemlicka
950 670 322
komisař - stavební prevenceJakub Cikryt, Ing.
jakub.cikryt
950 670 323
vrchní komisař - koordinátor - metodikJakub Derka, Ing.
jakub.derka
950 670 314
  Oddělení ochrany obyvatelstva a KŘ
FunkceJménoTelefon
rada - vedoucí odděleníJosef Bambuch, Ing. Bc.
josef.bambuch
950 670 302
vrchní komisař - koordinátor-metodikPavel Řezníček, Ing.
pavel.reznicek
950 670 330
vrchní komisař - koordinátor-metodikJaroslav Foldyna, Ing. DiS.
jaroslav.foldyna
950 670 340
komisař - krizové řízení a havarijní plánováníMarcel Mahďák, Ing.
marcel.mahdak
950 670 341
komisař - krizové řízení a havarijní plánováníRadim Symerský, Ing.
radim.symersky
950 670 343
komisař - ochrana a příprava obyvatelstvaAdam Fuksa, Ing.
adam.fuksa
950 670 331
komisař - ochrana a příprava obyvatelstvaMarek Káňa, Bc.
marek.kana
950 670 332
  Pracoviště prevence, OOB a KŘ KM
FunkceJménoTelefon
komisař - kontrolní činnostTomáš Pavlík, Ing.
tomas.pavlik
950 685 312
Informace Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje uvěřejněné na těchto stránkách jsou veřejně přístupné dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Při popisu aktuálních událostí vycházíme z pravidel zveřejněných na stránkách tiskového mluvčího.
Copyright © 2008 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Powered by NextService.CZ

RSS navigace