Přílucká 213, 760 01 Zlín | tel.: +420 950 670 111 | fax.: +420 950 670 333

ARCHIV stránek
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

 

Nová technika, posílení počtů, ale i více událostí.

Profesionální hasiči hodnotili rok 2014.Začátek každého nového roku patří u profesionálních hasičů HZS Zlínského kraje také hodnocení roku předchozího, při tradičním setkání krajského ředitele se zástupci médií. Nejinak tomu bylo i letos. Jednu podstatnou změnu však včerejší setkání přeci mělo. Z důvodu ukončení služebního poměru příslušníka HZS ČR Ing. Jarmilou Čičmancovou k poslednímu dni loňského roku tak bylo vyhodnocení roku 2014 prezentováno náměstkem pro IZS a operační řízení plk.Ing. Pavlem Hráčkem, který je v současnosti pověřen zastupováním krajského ředitele a plk. Ing. Zdeňkem Otrusinou náměstkem pro prevenci a civilně nouzovou připravenost.

 

Jako první zmínil plk. Ing. Pavel Hráček oblast personální, která byla roce 2014 příznivější oproti předcházejícím rokům. Na začátku roku 2014 měl HZS Zlínského kraje 429 služebních míst pro příslušníky a 26 pro občanské zaměstnance.  V dubnu loňského roku došlo k navýšení o 20 míst pro příslušníky, v květnu o dalších 5 míst pro příslušníky a v červnu o 1 místo pro občanské zaměstnance. Celkem se tedy navýšily počty na  454 služebních míst pro příslušníky a 27 pro občanské zaměstnance. Tímto navýšením se upravily početní stavy na stanicích v Kroměříži, Uherském Hradišti, Valašském Meziříčí a ve Zlíně. V souvislosti se změnou typu kategorie stanic z P0 na P1 u stanic Holešov a Luhačovice, došlo k navýšení počtu jejich příslušníků.  Byl také ustanoven nový velitel stanice Luhačovice.

V průběhu roku došlo i k nárůstu mzdových prostředků. Od měsíce března byl všem příslušníků zvýšen zvláštní příplatek o 600,- Kč, v listopadu došlo k navýšení tarifů o 3,5% a od 1. 1. 2015 jsou tarify zvýšeny o 1,5 % . Tímto prakticky došlo k dorovnání mezd před jejich snížením v předchozích letech.Dalším pozitivem bylo zařazení všech výjezdových hasičů do I. skupiny rizika, a to dnem 1. července 2014. O tuto změnu se hasiči snažili již řadu let. Nejde jen o nárůst platů, ale jde zejména o zvýšení prestiže výjezdových hasičů, kteří vnímali předchozí zařazení jako jistou křivdu.  

 

V oblasti objemu provozních prostředků přirovnal plk. Ing. Hráček rok 2014 k roku 2010, ale s konstatováním, že to bylo za cenu provedených úsporných opatření a zapojení vícezdrojového financování (např. zapojením finančních prostředků za zásahy u dopravních nehod, dotací z města Kroměříž apod.). Oblast investic je dlouhodobě podfinancována a výhled není lepší, Ke zmírnění této reality přispěly získané dotace z Evropské unie nebo dotace  Zlínského kraje, měst Vsetín a Valašské Meziříčí.

V průběhu roku 2014 se podařilo realizovat stavební projekty zateplení stanice Uherský Brod, instalace odsávání výfukových plynů na stanici v Otrokovicích a dokončení a zprovoznění výcvikového areálu ve Zlíně. V rámci realizace Integrovaného operačního programu EU byly pořízeny tankovací a protiplynový kontejner, 12ks termokamer, mobilní infračervený spektrometr, zásahový radiometr, 2 kusy těžkých vyprošťovacích sad na dopravní nehody a 20 ks tlakových lahví.  Z vlastních zdrojů byl pořízen velitelský automobil a dopravní automobil pro stanici Uherské Hradiště. Díky investiční dotaci Zlínského kraje byly pořízeny další dva kusy termokamer a z dotací města Valašské Meziříčí osobní automobil. Na vybodování zařízení pro zodolnění hasičů byly využity dotace měst Vsetín a Kroměříž. V oblasti provozních oprav a zhodnocení techniky byla provedena přestavba požárního nosiče kontejnerů podle normy ADR ve Zlíně a opravena CAS stanice Vsetín. U důležitých provozních nákupů byl kladen důraz například na obměnu zásahových osobních ochranných prostředků hasičů (přilby, komunikační prostředky do přileb, zásahová obuv, oděvy apod.), dýchacích přístrojů, evakuačních masek, hasiv (pěnidlo), kalových čerpadel, elektrocentrál a další prostředků. V závěru této části hodnocení bylo plk. Ing. Hráčkem vyjádřeno poděkování za poskytnuté dotace Zlínskému kraji, městům Kroměříž, Valašské Meziříčí a Vsetín.

 

Další hodnocenou oblastí byla zásahová činnost HZS Zlínského kraje. V roce 2014 bylo ve Zlínském kraji evidováno celkem 4165 událostí, což představuje nárůst o 196 událostí ve srovnání s rokem 2013. Z tohoto počtu bylo evidováno 641 požárů, 823 dopravních nehod, 202 úniků nebezpečných látek, 2185 technických havárií, 1radiační havárie a 1 ostatní mimořádná událost. V roce 2014 bylo také evidováno 312 planých poplachů.

Z nejzajímavějších událostí roku byl zmíněn například požár národní kulturní památky Libušín, kdy na místě zasahovalo celkem 13 jednotek hasičů ve III. stupni požárního poplachu nebo zásah hasičů ze dne 17. dubna, kdy na silnice E 50 u obce Buchlovice došlo k dopravní nehodě kamionu a autobusu, ve kterém se přepravovalo 45 cestujících. Při nehodě byl vážně zraněn řidič kamionu a 1 cestující z autobusu, dalších 12 cestujících z autobusu bylo zraněno lehce. Hasiči poskytovali pomoc zdravotníkům při ošetřování zraněných a jejich přepravě do nemocnic za využití evakuačního autobusu profesionálních hasičů. na místě události byla také poskytována posttraumatická péče vyškolenými hasiči. Dne 23. května zasahovaly jednotky v obci Roštín, kde došlo  k zavalení osoby mobilním domem. Profesionální hasiči z Kroměříže a dobrovolní hasiči z Roštína provedli vyproštění zavalené osoby a asistovali posádce zdravotnické záchranné služby při jejím ošetření a přípravě k transportu vrtulníkem. K událostem, které se svým mimořádným rozsahem zapsaly do historie patří výbuch muničního skladu ve Vlachovicích – Vrběticích. Zásah našich jednotek na likvidaci následků této události je stále aktuální.

Vzpomenuto bylo také jedno z největších mezinárodních cvičení  složek IZS České a Slovenské republiky, které se uskutečnilo dne 15. května v obtížném pohraničním terénu k.ú. obcí Žitková a Horná Súča. Jednalo se o simulovanou havárii dvou letadel. Cvičení bylo provedeno se zřízeným štábem velitele zásahu a zaměřilo se na  vyhledání a vyproštění zraněných osob v terénu, poskytnutí neodkladné přednemocniční péče v podmínkách hromadného neštěstí a rovněž byla prověřena vzájemná spolupráce operačních a informačních středisek IZS obou republik.

 

V poslední části svého hodnocení zmínil plk. Ing. Hráček také úspěchy na poli sportovním. Především celkové 3. místo reprezentačního družstva HZS Zlínského kraje na 43. mistrovství ČR v požárním sportu družstev, kde také družstvo získalo stříbrnou medaili ve štafetě na 4 x 100m  a v požárním útoku. Vicemistrem ČR v běhu na 100 metrů s překážkami se stal člen družstva Radek Šuba.  Reprezentace HZS Zlínského kraje se také stala vítězem Velké ceny ČR v požárním útoku družstev HZS krajů a HZS podniků, kdy  z pěti soutěží obsadilo družstvo 4x první místo a 1x třetí místo. Vynikajících úspěchů bylo v roce 2014 dosaženo i disciplínách TFA. Josef Vlk a Jan Haderka byli členy reprezentace HZS ĆR na mistrovství Evropy, která získala zlaté medaile. Výrazné úspěchy zaznamenal také Josef Frýdl, který v soutěžích Českém poháru obsadil celkové druhé místo ve své kategorii a tím si vybojoval zařazení do reprezentačního výběru ČR pro rok 2015. Na mistrovství ČR ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel v Plzni se družstvo ze stanice Zlín umístilo na 10.místě a na Přeboru HZS ČR v tenise obhájil Jakub Cikryt první místo a stal se vítězem v kategorii mužů do 40 let.

 

Závěr svého hodnocení roku 2014 pak plk. Ing. Pavel Hráček věnoval poděkování: „ Na tomto všem mají podíl kolegové a kolegyně z HZS Zlínského kraje, a proto bych jim rád poděkoval za tuto vykonanou a odvedenou práci, za spolupráci, pracovní nasazení píli a obětavost. Dále bych rád poděkoval všem, kteří v roce 2014 s námi spolupracovali, a to představitelům Zlínského kraje, představitelům obcí ve Zlínském kraji, složkám IZS, dobrovolným hasičům, orgánům a organizacím a všem příznivcům hasičů, a samozřejmě také vám zástupcům médií.“

 

V druhé části hodnocení roku 2014 se slova ujal plk. Ing. Zdeněk Otrusina. Ve svém vystoupení se zaměřil především na oblast výkonu státního požárního dozoru, a to jak na úseku vyšetřování požárů, kontrolní činnosti, tak i úseku stavební prevence. Ze statistických údajů loňského roku mimo jiného vyplynulo, že při 641 evidovaných požárech došlo k usmrcení 11 osob a zranění 65 osob. Při požárech bylo evakuováno celkem 235 osob a 7 bylo zachráněno z bezprostředního nebezpečí. Ve třech případech přesáhla způsobená škoda výši 10 000.000,- Kč. K mimořádným událostem se mimo požáru chaty „Libušín“  zařadily také požáry v průmyslovém objektu v Zubří, objektu dřevovýroby ve Štítné nad Vláří, skladové haly s osobními vozidly ve Slavičíně nebo požár horské chaty v Karolínce.

 

V rámci kontrolní činnosti bylo provedeno celkem 579 kontrol, z nichž pouze 127 bylo bez zjištěných závad. Na úseku stavební prevence bylo vydáno celkem 3621 stanovisek. Při výkonu státního požárního dozoru bylo uloženo 83 blokových pokud fyzickým osobám v celkové výši 52.900,- Kč. U právnických osob a podnikajících fyzických osob bylo uděleno 50 pokut v celkové výši 863.000,- Kč. Bylo také vedeno 8 přestupkových řízení s fyzickými osobami. Jak dále plk. Ing. Otrusina zdůraznil, v roce 2014 vykonávalo službu na úseku prevence pouze 27 příslušníků v celém kraji.

 

Z oblasti výchovy dětí byl panem náměstkem zmíněn také program „Hasík“, který se podílí na výchově dětí, v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. U HZS Zlínského kraje tento program funguje už šestým rokem. Na programu se podílí celkem 51 instruktorů - příslušníků Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, a to především z řad výjezdových hasičů. V programu byli v letošním roce zapojeni i 4 instruktoři z řad dobrovolných hasičů. V roce 2014 bylo navštíveno rekordních 118 základních škol Zlínského kraje, ve kterých bylo proškoleno 180 druhých a 140 šestých tříd; tzn. celkem 320 tříd, na kterých dvojice instruktorů odučily 960 hodin, převážně ze svého volného času. Celkem tak hasiči proškolili 6510 dětí. V historii našeho působení v programu se jedná o doposud nejvyšší čísla.

 

V závěru své části plk. Ing. Otrusina shrnul také dosavadní fakta týkající se mimořádné události v areálu muničního skladu ve Vlachovicích – Vrběticích, a to z pohledu plnění úkolů při opakované evakuaci obyvatelstva, jejího zabezpečení a při spolupráci s místními starosty nebo organizacemi.


Přílohy:
statistika_2014

Autor:
por. Bc. Libor Netopil tiskový mluvčí HZS Zlínského kraje
950 670 121telefon
www.hzszlk.euinternet
libor.netopile-mail


články > Archiv > Aktuality > Nová technika, posílení počtů, ale i více událostí.

Informace Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje uvěřejněné na těchto stránkách jsou veřejně přístupné dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Při popisu aktuálních událostí vycházíme z pravidel zveřejněných na stránkách tiskového mluvčího.
Copyright © 2008 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Powered by NextService.CZ

RSS navigace