Přílucká 213, 760 01 Zlín | tel.: +420 950 670 111 | fax.: +420 950 670 333

ARCHIV stránek
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

 
JSDH OBCÍ  

JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY ZLÍNSKÉHO KRAJE dobrovolní hasiči


Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí patří mezi jednotky požární ochrany Zlínského kraje. Mají nenahraditelné místo v celém systému požární ochrany, kdy svým přístupem, obsluhovanou technikou a dovednostmi dokazují svou právoplatnost. Jednotlivé jednotky a jejich začlenění ve Zlínském kraji jsou vyznačeny v přehledu požárních jednotek.

 

JSDH OBCÍ

1.4.2015

Ukončení aktualizací stránek


Aktuální verze stránek na www.hzszlk.eu

K 1.4.2015 byla ukončena verze těchto stránek a nyní slouží pouze jako ARCHIV. Nové stránky najdete na www.hzszlk.eu.

19.3.2015

Kurz pro členy JSDHO vlastnící vzduchové dýchací přístroje


Kurz nositelů dýchací techniky NDT 16 - Valašské Klobouky, Zlín

Termín kuru NDT proběhne ve dnech 17.4.-18.4.2015

19.3.2015

Kurz pro členy JSDHO vlastnící vzduchové dýchací přístroje


Kurz nositelů dýchací techniky NDT 16 - Valašské Klobouky, Zlín

Termín kuru NDT proběhne ve dnech 10.4.-11.4.2015

11.3.2015

KURZ NDT pro ÚO Zlín 15. - 16. 5. 2015 - KURZ NAPLNĚN - další termín 22.-23.5 nebo 29.-30.5.


Kurz nositelů dýchací techniky NDT 16 - ÚO Zlín
11.3.2015

Kurz S40


Kurz S40 pro strojníky JSDHO JPO II a JPO III
11.3.2015

Kurz V40 e-learning


Kurz V40 formou e-learningu pro velitele JSDHO kategorie JPO II, III a V
24.2.2015

Dotace na požární techniku v roce 2016.


Vyhlášení typů pož. techniky a maximální výše účelové dotace obcím pro rok 2016.
27.12.2014

ZAMĚŘENÍ ODB. PŘÍPRAVY JSDHO 2015


TÉMATA ODB. PŘÍPRAVY JEDNOTEK SDH OBCÍ NA ROK 2015
27.12.2014

PLÁN ODBORNÉ PŘÍPRAVY JSDHO 2015


Plán OP členů JSDHO pro rok 2015 na jednotlivých územních odborech
6.8.2014

Informace pro JSDHO vlastnící izolační dýchací přístroje


Technické podmínky ventilu tlakové láhve
4.2.2014

Změny ve vzdělávání členů JSDHO a JSDHP


Nový pokyn GŘ HZS č. 3/2014 k odb. přípravě a odb. způsobilosti členů JSDHO a JSDHP
11.12.2013

Vzdělávání hasičů


Nový portál určený pro odbornou přípravu jednotek požární ochrany

 

 

Aktualizace dat o jednotce SDH obce a přihlášky do kurzů

 

Tento formulář slouží pro aktualizaci dat o členech a technice jednotky SDH obce. Vyplněný formulář lze zaslat e-mailem na adresu pro jednotky SDH obcí:

 

1. okresu Kroměříž: pavel.letko@zlk.izscr.cz, případně poštou na adresu HZS Zlínského kraje, Nerudova 450, 767 01 Kroměříž.

 

2. okresu Uherské Hradiště: marek.hnilica@zlk.izscr.cz, případně poštou na adresu HZS Zlínského kraje, Boženy Němcové 834, 686 01 Uh. Hradiště.

 

3. okresu Vsetín: roman.krystynik@zlk.izscr.cz, případně poštou na adresu HZS Zlínského kraje, Železničního vojska 1347, 757 01 Valašské Meziříčí.

 

4. okresu Zlín: radek.polasek@zlk.izscr.cz nebo tomas.cech@zlk.izscr.cz, případně poštou na adresu HZS Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín.

 

Na stejné adresy lze zasílat rovněž přihlášky do kurzů velitelů jednotek a družstev V40, strojníků JPO II a JPO III S40 (prozatím pouze ve Zlíně) a nositelů dýchací techniky NDT16.

 

Přílohy:
Aktualizace_dat_898 - nová


Přihláška do kurzu velitelů jednotek a družstev V40

Prihlaska_V40_a_S40

 

Přihláška do kurzu nositelů dýchací techniky NDT 16

Prihlaska

 

 


 

 

Pro vzájemnou komunikaci mezi HZS Zlínského kraje a jednotkami sboru dobrovolných hasičů slouží tzv. karta postupu vyrozumění a komunikace v případě nasazení jednotky a výjezdu je nutné komunikovat podle těchto pravidel - Karta_vyrozumeni

 

 

TELEFONNÍ ČÍSLO PRO KOMUNIKACI S KOPIS JE 950 670 222 !!!!        Linky 150 a 112 slouží pouze pro příjem tísňového volání !!!!!!!

 

 


 

 

 

Zprávu o zásahu nebo Dílčí zprávu o zásahu, kterou vypisuje velitel jednotky nebo jím pověřená osoba,
je třeba dodat vyplněnou na HZS Zlk do 3 dnů od zásahu. Formuláře zprávy o zásahu ke stažení ve dvou variantách - ZOZ 1 - ZOZ 2

 

 

Zprávy je možné osobně odevzdat na každé stanici HZS Zlínského kraje nebo zaslat elektronicky na adresu - opis@zlk.izscr.cz

 

 

 

Podrobný návod k vypracování tohoto dokumentu najdete na adrese - zde (odkliknout "jen pro čtení")

 

 

 


 

 

Záznam o předání místa zásahu - formulář ke stažení

Zaznam_o_predani

 


 

Čerpání dotací pro  jednotky SDH obcí

 

 

Účelová dotace jednotkám SDH obcí je určena na níže uvedené výdaje :

 

1. Výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH obcí k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti. Účelovou dotaci lze použít i pro účely kurzu nositelů dýchací techniky, techniků dobrovolné jednotky PO nebo na jiné specializační kurzy, např. obsluh motorových řetězových pil apod.

 

Obce z uvedené účelové dotace hradí členovi, který se příslušného kurzu zúčastnil:

 

-  refundaci mzdy,

 

-  cestovní náklady, tzn. stravné pokud je člen na odborné přípravě hradil a výdaje na dopravu do místa a z místa pořádání odborné přípravy.

 

 

Přílohou žádosti musí být:

 

1. kopie potvrzení o účasti člena jednotky SDH obce na odb. přípravě od subjektu, který odb. přípravu pořádal (HZS Zl. kraje nebo vzdělávací zařízení určené MV-GŘ HZS ČR),

 

2. kopie žádosti zaměstnavatele nebo samostatně výdělečné osoby o uhrazení mzdových nákladů za zásah člena jednotky SDH obce (faktura),

 

3. kopie účtenek za ubytování, za jízdní výdaje apod.

 

 

 

2. Výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce. Dotaci mohou čerpat jednotky SDH obcí, které na základě výzvy Krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) zasahovaly mimo katastrální území zřizovatele (obec či město).

 

 

Dotace se vztahuje na:

 

-  refundace mezd zasahujících členů,

 

-  spotřebované PHM a

 

-  nákup nebo opravu věcných prostředků PO (hadice, motorové stříkačky, ochranné prostředky apod.) poškozených u zásahu.

 

 

Přílohou žádosti musí být:


1. kopie Zprávy o zásahu nebo Dílčí zprávy o zásahu, ve které musí být uvedena jména zasahujících členů a poškozené věcné prostředky PO,

 

2. kopie knihy jízd a výpočet spotřeby PHM,

 

3. kopie žádosti zaměstnavatele nebo samostatně výdělečné osoby o uhrazení mzdových nákladů za zásah člena jednotky SDH obce (faktura),

 

4. kopie záznamu o vyřazení nebo opravě poškozeného věcného prostředku.

 

 

Požadavek na dotaci za daný rok je třeba dodat do 31. 7. na HZS Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín nebo e-mail petr.materna@zlk.izscr.cz .

 

 

Formulář je zde: Zadost_838

 

 


 

 

 

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obce - zde,

 

přílohy - evidenční listy,    dokumenty

 

Dohoda_o_clenstvi

 

 


 

 

Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany, nový metodický pokyn - zde

GŘ HZS ČR vydalo nový pokyn č. 25/2009, kterým se stanoví Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků.

 

 


 

 

Pokyn GŘ HZS ČR č. 54/2013 - Normy znalostí hasičů

Normy znalostí hasičů stanovují minimální požadavky na odborné znalosti a dovednosti hasičů, uzpůsobené zastávané funkci, které jsou nezbytné pro jejich výkon práce a pro splnění úkolů stanovených jednotkám PO zákonem o požární ochraně.

 

Normy znalostí stanovují jednotný základ pro přípravu a posuzování osnov kurzů k získání odborné způsobilosti, kurzů k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti a specializačních kurzů pro hasiče, pro přípravu ročních plánů jejich odborné přípravy a pro přípravu konspektů – podpůrných materiálů odborné přípravy.

 

Normy znalostí pro jednotlivé funkce zastávané v jednotce SDH obce naleznete na: http://www.hzscr.cz/clanek/normy-znalosti.aspx

 

 

 


 

 

 

Požadavky na viditelnost ochranných oděvů pro hasiče !
důležitá informace na požadavky normy viditelnosti ochranných oděvů hasičů - http://www.hzscr.cz/soubor/informace-pro-zrizovatele-jednotek-pozarni-ochrany-viditelnost-ochrannych-odevu-pro-hasice.aspx

 

 


 

 

Pravidla pro poskytování dotace z rozpočtu Zlínského kraje obcím na věcné prostředky požární ochrany pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje a na vyrozumívací a varovací systémy obcí Zlínského kraje podrobné informace o pravidlech čerpání dotací z rozpočtu Zlínského kraje -
dle směrnice sm-19-02-12_dotace_Zlinsky_kraj_na_JSDHO

 

 


 

 

Jednotky SDH obcí mohou využívat našich služeb

 

 

HZS Zlínského kraje poskytuje celou řadu služeb pro jednotky požární ochrany zřizované obcemi.

 

Vzhledem ke stále častým dotazům do této oblasti a k větší přehlednosti, vydává naše ředitelství přehled těchto služeb. Kromě zajišťování základního a cyklického školení v přípravě velitelů i strojníků, mohou zájemci využít i několik novinek a zajímavostí.

 

Mezi nejatraktivnější pak patří nový protiplynový polygon s trenažéry ve Valašských Kloboukách. Důležitá je také možnost naplnění tlakových lahví do dýchacích přístrojů po zásahu, nabídka údržby dýchacích přístrojů nebo možnost impregnace zásahových obleků.

 

Přehled všech nabízených služeb si mohou zájemci prohlédnout v přiložené prezentaci, kde jsou také uvedeny všechny důležité podmínky. Při splnění těchto podmínek je možné našich služeb využívat podle potřeby nebo nabídky.

 

Přílohy:
sluzby_HZS_pro_JPO

 

 


 

 

Na základě vzájemné dohody se zástupci OSH ČMS bude HZS Zlínského kraje podporovat podle možností ukázkami a technikou jen sbory a oslavy od sto a více let založení nebo akce IZS ve společném zájmu důvodem omezení je velká kumulace požadavků a vytíženost profesionálních hasičů

formulář žádosti o poskytnutí techniky

 

 


 

 

Stanovisko GŘ HZS ČR k problematice vzdělávacího programu „Obsluha přenosných motorových pil v JPO“

 

Vzhledem k tomu, že na příslušníky HZS ČR i na členy jednotek sboru dobrovolných hasičů jsou při zásahu kladeny specifické požadavky při práci s přenosnými motorovými pilami, je vyloučené, aby bylo výše jmenovaným uznáno jiné potvrzení o absolvování vzdělávacího programu MPT, než to, které bylo získáno absolvováním vzdělávacího programu, který je v souladu s platnými osnovami schválenými generálním ředitelstvím HZS ČR (dále jen „GŘ HZS ČR).

V osnovách vzdělávacího programu MPT, které jsou schváleny GŘ HZS ČR, je zahrnuta problematika nejen motorových řetězových pil, ale také způsoby použití pil rozbrušovacích a to ve značném rozsahu.

Jednotlivé vzdělávací programy „Obsluha přenosných motorových pil v JPO“ jsou v průběhu roku pořádány vzdělávacími zařízením MV-generálního ředitelství HZS ČR. Časová dotace činí 66 hodin a podmínky pro zařazení jsou úspěšné absolvování vzdělávacího programu Vstupní příprava příslušníků HZS ČR, nástupního odborného výcviku NOV nebo základní odborné přípravy ve smyslu § 40 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 247/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.

Toto stanovisko bylo konzultováno s odborem IZS a výkonu služby GŘ HZS ČR.

 

 

Pokud bude chtít některá jednotka SDH obce vyškolit své členy, kontaktujte instruktora obsluh motorových pil ze svého okresu:

 

Kroměříž: nstržm. Michal Sedlář, stanice Bystřice pod Hostýnem, e-mail michal.sedlar@zlk.izscr.cz

 

Uh. Hradiště: pprap. František Abrhám, stanice Uh. Hradiště, e-mail frantisek.abrham@zlk.izscr.cz

 

Vsetín: nprap. Libor Bitala, stanice Val. Meziříčí, e-mail libor.bitala@zlk.izscr.cz

 

Zlín: nstržm. Václav Veselý, stanice Zlín, e-mail vaclav.vesely@zlk.izscr.cz

 

 


 

 

Metodický návod pro jednotky SDHO, SDHP, HZSP - Dokumentace k taktickým a prověřovacím cvičením

 

Přílohy:
metodika (dokumentace ke cvičení)

 


 

Informace Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje uvěřejněné na těchto stránkách jsou veřejně přístupné dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Při popisu aktuálních událostí vycházíme z pravidel zveřejněných na stránkách tiskového mluvčího.
Copyright © 2008 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Powered by NextService.CZ

RSS navigace